Kannada Quotes on Truth

ನಾವು ಸತ್ಯದ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಗುಲ್ಲುವವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲೆವು.

ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಹಂಕಾರದಿಂದಲ್ಲ.


No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Search This Blog